Ann-Karin Gjerde 2016-02-15 21:27:55

Årsmøte 2016

 Årsmøte i Tomrefjord Idrettslag

i Matsalen på Idahall,  29.02.2016 kl 1900

 

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.         

6. Fastsette medlemskontingent for 2017

                Styrets innstilling er at kontingenten for 2017 holdes som 2016

7. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Foreta følgende valg:

a)      Leder (på valg hvert år)

b)      Valg av styremedlemmer/leder av undergruppene (velges for 2 år).

  1. Fotballgruppa
  2. Skigruppa
  3. Barneidrett

c)       Valg av kontrollkomité, 2 medlemmer

d)      Nytt medlem i valgkomiteen. Velges for 3 år.

 

9. Skal TIL fortsatt drifte publikumsbadinga kommende sesong?

                Publikumsbadinga har forholdsvis høye besøkstall men ingen vil ta ansvaret for å organisere badevaktene. Vi må derfor se på andre muligheter i organiseringen av dette, ev om idrettslaget skal si fra seg publikumsbadinga neste år.

10. Støttegruppa ønsker å bli tatt om som egen undergruppe i TIL

På grunn av nye regler om at alle kontonummer på være registert på en fysisk person eller en organisasjon registret i Brønnøysundregistrene ønsker Støttegruppa å stå under TIL. Støttegruppa vil stå som egen undergruppe som leverer regnskap og årsmelding til årsmøtet. Leder i støttegruppa vil ha møte og talerett i styret men ikke stemmerett.