annka_g 2017-03-14 21:01:59

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

 Årsmøte i Tomrefjord Idrettslag

Matsalen på Idahall,  21.03.2017, klokka 1900

 

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.         

6. Fastsette medlemskontingent for 2018

                Styrets innstilling er at kontingenten for 2018 holdes som 2017

7. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Foreta følgende valg:

a)      Leder (på valg hvert år)

b)      Valg av styremedlemmer/leder av undergruppene (velges for 2 år).

  1. Fotballgruppa
  2. Skigruppa
  3. Barneidrett

c)       Valg av kontrollkomité, 2 medlemmer

d)      Nytt medlem i valgkomiteen. Velges for 3 år.

9. Nedlegging av sykkelgruppa

                Styrets innstilling er at dersom ingen  melder seg til å drive sykkelgruppa videre på årsmøtet, nedlegges gruppa og finansene fordeles som i forslaget vedlagt.

10. Ny lov for Tomrefjord IL

            TIL er underlagt NIFs lov og de siste årene har det vært store endringer i NIFS lov norm. TIL må derfor oppdatere sine lover for å stemme overens med NIF.

11. Ansettelse av sekretær i 20 % engasjement

12. Trakkemaskin